Poučení – informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Nadační fond pomoci, se sídlem Zapova 18, 150 00 Praha 5, IČO: 24303437, adresa kanceláře Boleslavova 11, 140 00 Praha 4, zapsán u Městského soudu v Praze, spisová značka N915. Nadační fond pomoci prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že nebudou zneužity.

Osobní údaje žadatelů o nadační příspěvek, dárců a příjemců newsletterů jsou zpracovávány za účelem:

  • vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku s cílem nabídnout přiměřenou podporu při řešení obtížných životních situací,
  • kontroly použití poskytnutého příspěvku u žadatelů o přímou pomoc související s naplněním Smlouvy o nadačním příspěvku a využitím příspěvku k účelu, pro který byl schválen,
  • vedení evidence darů a obdarovaných
  • vedení databáze příjemců newsletteru

Právním základem zpracování je:

  • nezbytnost pro provedení opatření přijatých před případným uzavřením smlouvy na žádost žadatele
  • oprávněný zájem správce pro účel vedení evidence dárů a obdarovaných
  • souhlas v případě rozesílání newsletteru příjemcům

Na Nadační fond pomoci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese info@nfpomoci.cz nebo poštou na adrese Nadační fond pomoci, Boleslavova 11, 140 00 Praha 4. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Nadační fond pomoci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zároveň může každý Subjekt údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz).

Pokud žádost obsahuje osobní údaje dětí do 15let, je nezbytný Souhlas zákonného zástupce dětí (součástí formuláře), aby byl Nadační fond pomoci oprávněn dané údaje zpracovávat. Dítě starší 15 let, které je k tomu dostatečné způsobilé, by mělo žádost o příspěvek vyplnit samo za případné asistence rodiče či jiného dospělého.

Pro zajištění vedení dokumentace jsou zpracovávány následující typy údajů o:

  • žadatelích – jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), údaje o sociální situaci, po dobu nezbytně nutnou také citlivé údaje (lékařské zprávy, podklady týkající se trestního řízení, úřední rozhodnutí aj.) prokazující pravdivost údajů, že se žadatel stal obětí podvodu, agrese či iracionální byrokracie, a poskytnutím příspěvku tak bude naplněn účel, pro který byl NFP zřízen, případně další osobní údaje uvedené v žádosti.
  • dárcích – jméno a příjmení, datum narození, IČO (DIČ), adresa, číslo účtu z důvodu naplnění Smlouvy, kontaktní údaje (telefon či e-mail z důvodu zaslání potvrzení o daru či doplnění chybějících informací nutných pro darovací smlouvu).
  • příjemcích newsletteru – kontaktní e-mail.

Nezbytné osobní údaje týkající se žadatelů (jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa, telefon a e-mail) jsou uchovávány v listinné formě v archivu a v elektronických formách (databáze) po dobu 3 let, poté jsou skartovány a z elektronických forem uchovávání vymazány. V případě otevření crowdfundingové sbírky, jsou zveřejněné informace poskytnuté žadatelem dostupné na webových stránkách Nadačního fondu pomoci po dobu historie fondu, pokud žadatel výslovně nepožádá o výmaz. V případě dárců jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí daru Dárcem. Pokud Dárce udělí výslovný souhlas, jsou jeho osobní údaje (jméno, příjmení a kontaktní e-mail) předány po ukončení crowdfundingové sbírky organizátorovi sbírky, na kterou přispěl. Kontaktní e-mail příjemce newsletteru je uchováván v databázi po dobu existence fondu, pokud příjemce výslovně nepožádá o výmaz.

Žadatel, kterému byl schválen a poskytnut nadační příspěvek z humanitárních nebo zdravotních důvodů, má právo, aby jeho jméno nebylo zveřejněno ve výroční zprávě Nadačního fondu pomoci v sekci příjemci pomoci. V případě, že žadatel chce toto právo uplatnit, musí o tom písemně informovat Nadační fond pomoci. Informovat nás můžete e-mailem na adrese info@nfpomoci.cz.

Vyjádření Nadačního fondu pomoci

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadační fond pomoci je oprávněn vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti. Nadační fond pomoci je oprávněn žádost o poskytnutí nadačního příspěvku odmítnout a odmítnutí není povinen žadateli zdůvodňovat. Nadační fond pomoci je oprávněn požadovat navrácení nadačního příspěvku v případě, že žadatel v žádosti uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje.