Etický kodex

Nadační fond Pomoci považuje pro svou činnost za závazné principy etického chování definované v Etickém kodexu Asociace nadačních fondů při Fóru dárců.

PREAMBULE

Nadační fondy jsou stejně jako nadace, nezávislé subjekty finanční povahy, založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. Fungování nadačních fondů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – tzv. „nový„ občanský zákoník. Nadační fondy, jako nový právní typ, byly do českého právního řádu zavedeny zákonem č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech v roce 1998. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.

Nadační fondy si uvědomují, že jejich účelem je spravovat a rozdělovat finanční prostředky pro veřejně prospěšné účely a tím sloužit celé společnosti. Jejich přístup ke společenským otázkám je nestranický a nepolitický.

Tento dokument shrnuje základní etické principy činnosti nadačních fondů, které respektují a přesahují rámec současného zákona. Dokument předjímá budoucí normy jednání a působení nadační fondů na veřejnosti. Zveřejněním dokumentu usilují jeho signatáři o to, aby se zde uvedené zásady staly obecně přijímanými.


V SOULADU S ETICKÝMI PRINCIPY NADAČNÍ FONDY:

 • používají své prostředky na obecně prospěšný účel, pro který byly zřízeny
 • dodržují princip rozdělování nadačních příspěvků třetím osobám
 • minimalizují náklady na svoji vlastní administrativu
 • poskytují veřejnosti možnost seznámit se se svými statuty a grantovými pravidly
 • vedou řádně své účetnictví a zajišťují vyjádření nezávislého auditora/revizora ke svému hospodaření
 • uveřejňují výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření s majetkem, vyčíslují významné dary a uvádějí přehled významných poskytnutých nadačních příspěvků
 • dodržují své jasně a srozumitelně definované poslání, cíle a programy
 • v souladu se svým posláním, statutem, cíli a programy:
  • dbají na to, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými a předem uveřejněnými pravidly
  • dbají na to, aby proces rozhodování o poskytování nadačních příspěvků probíhal řádným a objektivním způsobem, a aby nedošlo ke konfliktu zájmů osob, které se účastní výběru uchazečů a rozhodování o výši nadačních příspěvků
  • dbají na uzavírání smluv obsahujících podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku
  • dbají o kontrolu řádného využití poskytnutých nadačních příspěvků v souladu s podmínkami zákona a příslušných smluv
  • pečlivě sledují a průběžně hodnotí výsledky své nadační činnosti
 • dbají o minimalizaci nákladů na správu tak, aby nejenom dodržovaly zákonem stanovené omezení zapsané ve statutu, ale aby ušetřené prostředky mohly být použity pro plnění cílů a programů
 • dbají o zachování morálního kreditu členů správních a dozorčích orgánů
 • ochraňují intelektuální hodnoty vložené žadatelem do předložených projektů a dbají na to, aby nápady žadatele, ani jejich část, nebyly využity ve prospěch jiného subjektu bez vědomí autora
 • dbají na ochranu informací o osobních údajích žadatelů, které získají v souvislosti se žádostmi o nadační příspěvek
 • informují o své činnosti prostřednictvím pravidelně vydávaných zpráv:
  • o svém poslání, cílech, programech a činnosti v uplynulém kalendářním roce
  • o grantových pravidlech a jejich úpravách
  • o zdrojích příjmů a jejich výši, včetně zákonem požadovaného výčtu nadačních darů
  • o výši provozních nákladů
  • o celkových výdajích a jejich struktuře, včetně výčtu významných poskytnutých nadačních příspěvků
  • o změnách statutu nebo dalších významných dokumentů veřejného charakteru
  • o členech správní a dozorčí rady
 • dbají o řádnou evidenci přijatých nadačních darů a poskytnutých nadačních příspěvků
 • projevují úctu a vážnost ve vztahu k zakladatelům a dárcům
 • respektují projevenou vůli a přání dárců, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo statutem
 • informují dárce o skutečnostech, které se vztahují k jeho osobě, jsou-li použity v dokumentech vydávaných nadací
 • dojednají s dárcem, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru
 • řádně spravují svůj majetek a usilují o jeho zajištění do budoucnosti
 • volí etické prostředky k propagaci své činnosti
 • jednají vždy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektoru