Souhlas zákonného zástupce dětí do 15 let se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji Souhlas Nadačnímu fondu pomoci ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o zdravotním stavu dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, či ve věcech týkajících se trestního řízení, ve kterém toto dítě vystupovalo jako poškozený. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci Nadačního fondu pomoci a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, pro vedení nezbytné dokumentace a případné poskytnutí příspěvku.

Souhlas poskytuji rovněž ve věci uchovávání dokumentace týkající se zdravotního stavu dítěte či ve věcech trestních na dobu potřebnou pro vyřízení mé žádosti, v případě schválení příspěvku i na dobu následné spolupráce. Dále pak dalších osobních údajů o dítěti, jehož jsem zákonným zástupcem, na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivaci. Souhlas poskytuji pouze Nadačnímu fondu pomoci, který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Tímto jsem poučen/a o svých právech, zejména o:

  • právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodu
  • právu přístupu k těmto údajům
  • právu na jejich opravu
  • informaci, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné
  • právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu

Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že Nadační fond pomoci provádí zpracování osobních údajů dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.