Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních znění (dále jen „Zákon“) uděluji tímto Nadačnímu fondu pomoci, IČ: 24303437, se sídlem Zapova 18, 150 00, Praha 5, zapsanému v Nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N915, dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluji k účelu níže uvedenému, a to po dobu existence Nadačního fondu pomoci a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadačního fondu pomoci po jejím zániku.

Účel:

  • vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku
  • kontrola použití poskytnutého příspěvku
  • vedení evidence darů a obdarovaných

Zároveň souhlasím, aby osobní údaje potřebné k dosažení účelu zpracování osobních údajů obsažené v žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, v úředních dokladech a přiložených listinách byly kopírovány, skenovány anebo jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném Nadačním fondem pomoci.
Jakožto poskytovatel osobních údajů prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých údajů tuto změnu Nadačnímu fondu pomoci neodkladně oznámím.